Naujienos

Naujienos

2017 m. sausio 23 d.

Pasirašyta sutartis su VšĮ „Versli Lietuva“


2017 m. sausio 10 d. Consularis, MB ir VšĮ „Versli Lietuva“ pasirašė dalyvavimo verslo konsultantų tinkle sutartį.
Verslo konsultantų tinklas (VKT) – visoje Lietuvoje lengvai prieinama skaidri sistema, kuri sukurta, siekiant padėti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, jauniems verslams, jų lyderiams auginti kompetencijas ir tuo pačiu verslą.
VKT tikslas – suteikti kokybišką ir personalizuotą paslaugą tiems verslininkams, kuriems to labiausiai reikia – aktualia tema ir reikiamu laiku bei atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susiduria jaunas verslas.
Pagal VKT sutartį Consularis, MB konsultantai teikia aukštos kokybės verslo konsultacijas šiomis temomis:
- Mokesčiai ir buhalterinė apskaita;
- Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai;
- Investicijos ir finansavimo šaltiniai.
Consularis, MB konsultantų paslaugomis gali pasinaudoti SVV subjektai (pareiškėjai), atitinkantys priemonės „Verslo konsultantas LT“ reikalavimus.
Pareiškėjais gali būti:
- ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantys SVV subjektai;
- SVV subjektai, veikiantys nuo vienerių iki penkerių metų, t. y. savo veiklą yra įregistravę ne vėliau kaip prieš vienerius metus (bet ne anksčiau kaip prieš penkerius metus) iki paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo momento turėję apdraustųjų.
Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas užpildo paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir Invegos interneto svetainėje http://invega.lt/lt/konsultaciju-kompensavimas/ .
Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą kartu su priedais gali teikti Invegai raštu vienu iš šių būdų:
1. atsiųsti registruotu paštu;
2. pareiškėjas ar jam atstovaujantis asmuo įteikti asmeniškai;
3. pristatyti pašto kurjeriu;
4. elektroniniu paštu verslokonsultacijos@invega.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu.
1-3 punktuose nurodytu būdu dokumentai teikiami adresu Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius.
Būsimus potencialius pareiškėjus kviečiame rašyti/teikti paklausimus el. paštu info@consularis.lt arba kreiptis adresu J. Janonio g. 1, Panevėžys (II a.) dėl preliminarių konsultacijų, kurios teikiamos nemokamai, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansavimo gavimo bei finansavimo šaltinių klausimais.

2017 m. sausio 11 d.

Laikas teikti metines ataskaitas*


Nuo metų pradžios iki balandžio 30 d. įvykdžiusieji investicinius projektus privalo Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius metus. Ataskaitos teikiamos siekiant užtikrinti tinkamą ES lėšomis remiamų projektų kontrolę ir po jų įgyvendinimo, t. y. 5 arba 7 projekto priežiūros metus.

Ataskaitas reikia teikti laiku

Primintina, kad metines ataskaitas būtina teikti per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt, o tie paramos gavėjai, kurie ataskaitas teikia juridinių asmenų vardu, turėtų atkreipti dėmesį, ar nėra pasibaigę jų įgaliojimų teikti dokumentus per ŽŪMIS terminai. Tai itin aktualu, jei praeitais metais pateiktuose įgaliojimuose iš viso nebuvo nurodyti jų galiojimo terminai – tuomet laikoma, kad atstovavimas fiziniam asmeniui naudotis ŽŪMIS juridinio asmens vardu buvo suteiktas tik vieneriems metams.
Ataskaitas reikia pateikti laiku, t. y. iki balandžio 30 d. Paramos gavėjui iki minėtos datos nespėjus to padaryti, siunčiamas raštas, nustatantis naują ataskaitos pateikimo terminą. Jei ir per naujai nustatytą laiką ataskaita nepateikiama, gali būti taikoma sankcija.

Duomenys kruopščiai tikrinami

Nors pildant ataskaitą per ŽŪMIS ir paliekant neužpildytų laukelių arba nurodant ne tuos duomenis, ataskaitos negalima pateikti, vis dėlto metines ataskaitas būtina užpildyti tiksliai, nesuklysti suvedant duomenis, pateikti visą reikalingą papildomą informaciją. Paramos gavėjo metinės ataskaitos duomenys kruopščiai patikrinami pagal viešuosiuose registruose pateiktą informaciją. Ataskaitą vertinančiam specialistui radus neatitikimų, paramos gavėjo gali būti paprašyta pateikti paaiškinimą arba patikslinti duomenis – tai reikėtų padaryti nedelsiant.

Būtina laikytis įsipareigojimų

Vadovaujantis praėjusių metų patirtimi, tenka pastebėti, kad vertinant ataskaitas nustatoma nemažai pažeidimų, dėl kurių paramos gavėjams buvo pritaikytos sankcijos.
Pažeidimas gali būti fiksuojamas ir sankcija taikoma, jei paramos gavėjas nesilaiko ir šių paraiškoje numatytų įsipareigojimų: nepasiekia ir (arba) neišlaiko projekto priežiūros rodiklių bei (arba) projekto atrankos kriterijų, nesilaiko ekonominio gyvybingumo reikalavimų, nevykdo gautos paramos viešinimo, pakeičia remiamos veiklos pobūdį, tikslus ar įgyvendinimo sąlygas, nutraukia projekte numatytą veiklą ar ją perkelia už projekto įgyvendinimo teritorijos ribų, neapdraudžia turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo suteikta parama, nustoja vykdyti projektą, nesiekia nustatytų projekto uždavinių, tikslų, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės tinkamai projekto kontrolei vykdyti, nesilaiko reikalavimo tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, nuomojamų pastatų, statinių, patalpų, kuriuose pagal projektą iš paramos lėšų atliekami kapitalinio remonto darbai ir (arba) kuriuose numatyta vykdyti projektą, nuomos sutartis neįregistruota Nekilnojamojo turto registre, taip pat, jei įgyvendinimo taisyklėse numatyta – be rašytinio NMA sutikimo parduoda ar kitaip perleidžia, perduoda (išnuomoja ir kt.) turtą, įsigytą už paramos lėšas, įkeičia turtą, kuriam įsigyti buvo suteikta parama.
Sankcijų dydžiai už minėtus pažeidimus nustatyti Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus taikymo metodikoje.

Šaltinis - Lietuvos Respublikos Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 

2017 m. sausio 4 d.

Nuo 2017 m. – pirkimai tik NMA svetainėje*


Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektų vykdytojai turėtų atkreipti dėmesį, jog nuo naujųjų metų sausio 1 d. apie vykdomą konkursą jie privalo skelbti bei pirkimų procedūras vykdyti naudojantis www.nma.lt
2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių pakeitimai, kuriais nustatoma, kad apie vykdomą konkursą privaloma skelbti ir pirkimą vykdyti NMA interneto svetainėje. Išimtis taikoma tik priemonei „Rizikos valdymas“ – šios priemonės pareiškėjai apie pirkimus privalo skelbti spaudoje.
Informacija apie konkursą turi būti skelbiama svetainės skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“. Naudojantis svetaine, pasiūlymus privalės teikti ir tiekėjai.
Primename, kad konkursą paramos lėšomis finansuojamoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti privaloma organizuoti tuo atveju, jei prekių ar paslaugų pirkimo vertė viršija 58 000 Eur be PVM, o darbų – 145 000 Eur be PVM. Konkursas gali būti organizuojamas visais atvejais, neatsižvelgiant į pirkimo vertę.
Apklausa organizuojama tuomet, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra lygi arba mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, o darbų – lygi arba mažesnė nei 145 000 Eur be PVM, taip pat kitais taisyklėse numatytais atvejais. Organizuojant pirkimą apklausos būdu, tiekėjai gali būti apklausiami žodžiu, jei pirkimo vertė neviršija 28 962 Eur be PVM. Jei pirkimo vertė viršija 28 962 Eur be PVM, tiekėjų apklausa turi būti atliekama raštu arba www.nma.lt.
Šiuo metu pirkimų sistemoje NMA svetainėje yra užsiregistravę daugiau kaip 500 tiekėjų. Visgi, tam, kad projektų vykdytojai galėtų išsirinkti tinkamiausią prekę ar paslaugą, jų skaičius turėtų būti didesnis. Todėl projektų vykdytojus kviečiame informuoti jiems žinomus tiekėjus apie NMA sistemą, o tiekėjus – aktyviai registruotis. Siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją, projektų vykdytojai gali pasinaudoti ir galimybe papildomai skelbti skelbimą spaudoje.
Projektų vykdytojų pirkimų sistema NMA svetainėje: https://www.nma.lt/index.php/projektu-vykdytoju-pirkimai/5460 

Šaltinis - Lietuvos Respublikos Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 


2015 m. vasario 17 d.

Patvirtinta programa – svarbus žingsnis NMA veikloje*2015 m. vasario 13 d. buvo patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa. Tai – svarbus žingsnis ir už paramos pagal šią programą administravimą atsakingos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) veikloje.
Tinkamas pasirengimas įgyvendinti naująją programą – viena iš svarbiausių užduočių NMA pastaruoju metu. Šiuo metu vertinamos paraiškos paramai gauti, pateiktos pirmųjų kvietimų pagal 2014-2020 m. programą metu – pagal naujojo finansinio laikotarpio programos veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pateiktose paraiškose prašoma 37,2 mln. eurų paramos. Iš viso gauta 91 paraiška.
Pagal naująją programą numatoma skirti 1,98 mlrd. eurų Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. NMA dės visas pastangas, kad ši parama kuo greičiau pasiektų šalies žemdirbius, kaimo verslininkus ir kitus paramos gavėjus.
Primename, kad jau yra patvirtintas paraiškų surinkimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą tvarkaraštis. Jį galite rasti
čia.

Šaltinis - Lietuvos Respublikos Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 


Apie musNaujienosPaslaugosNaudinga informacijaKontaktai